##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị quyết toán vốn đầu tư dự án xây dựng huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Phạm Hải Chiến , Nguyễn Văn Tin

Tóm tắt

Giá trị quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả thực hiện dự án đầu tư, đặc biệt đối với các dự án xây dựng sử dụng vốn Nhà nước. Vì vậy, bài báo nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị quyết toán vốn đầu tư dự án xây dựng hoàn thành tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Từ kết quả nghiên cứu tổng quan lý thuyết, và tham khảo ý kiến chuyên gia ngành xây dựng, tác giả đề xuất các nhóm nhân tố quan trọng liên quan đến giá trị quyết toán vốn đầu tư dự án bao gồm: nhóm nhân tố về năng lực của các bên tham gia dự án (chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu thi công); nhóm nhân tố hồ sơ pháp lý; nhóm các nhân tố tài chính dự án và nhóm các nhân tố đặc trưng dư án. Nghiên cứu tiến hành khảo sát toàn bộ các dự án xây dựng (sử dụng nguồn vốn Nhà nước) tại 11 xã thuộc huyện Tây Sơn. Kết quả nghiên cúu sẽ giúp các bên liên quan trong dự án nhận diện được các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị dự án xây dựng tại địa phương, từ đó đưa ra giải pháp cụ thể để giảm thiểu sai lệch chi phí quyết toán vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Tài liệu tham khảo

 1. Long, N. D., Ogunlana, S., Quang, T., & Lam, K. C. (2004). Large construction projects in developing countries: a case study from Vietnam. International Journal of project management, 22(7), 553-561.
 2. Azhar, N., Farooqui, R. U., & Ahmed, S. M. (2008, August). Cost overrun factors in construction industry of Pakistan. In First International Conference on Construction in Developing Countries (ICCIDC–I), Advancing and Integrating Construction Education, Research & Practice (pp. 499-508).
 3. Wanjari, S. P., & Dobariya, G. (2016). Identifying factors causing cost overrun of the construction projects in India. Sādhanā, 41(6), 679-693.
 4. Frimpong, Y., Oluwoye, J., & Crawford, L. (2003). Causes of delay and cost overruns in construction of groundwater projects in a developing countries; Ghana as a case study. International Journal of project management, 21(5), 321-326.
 5. Memon, A. H., Rahman, I. A., & Azis, A. A. A. (2011). Preliminary study on causative factors leading to construction cost overrun. International Journal of Sustainable Construction Engineering and Technology, 2(1).
 6. Kaming, P. F., Olomolaiye, P. O., Holt, G. D., & Harris, F. C. (2010). Factors influencing construction time and cost overruns on high-rise projects in Indonesia. Construction Management & Economics, 15(1), 83-94.
 7. Mahamid, I., & Dmaidi, N. (2013). Risks leading to cost overrun in building construction from consultants’ perspective. Organization, technology & management in construction: an international journal, 5(2), 860-873.
 8. Creedy, G. D., Skitmore, M., & Wong, J. K. (2010). Evaluation of risk factors leading to cost overrun in delivery of highway construction projects. Journal of construction engineering and management, 136(5), 528-537.
 9. Kim, S. Y., Tuan, K. N., Do Lee, J., & Pham, H. (2018). Cost overrun factor analysis for hospital projects in Vietnam. KSCE Journal of Civil Engineering, 22(1), 1-11.
 10. Le-Hoai, L., Dai Lee, Y., & Lee, J. Y. (2008). Delay and cost overruns in Vietnam large construction projects: A comparison with other selected countries. KSCE journal of civil engineering, 12(6), 367-377.
 11. Vu, H. A., Wang, J., Min, L., Mai, S. H., & Nguyen, H. P. (2016). Research on cost overrun risk of construction phase of Vietnam highway international contracting project. Engineering, 8(3), 86-98.
 12. Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), “Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS 1&2”, NXB Hồng Đức.
 13. Chu, H.T. and N.M. Ngọc, Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Vol. Tập 1, 2. 2008: NXB Hồng Đức.
 14. Số liệu thu thập tại các cơ quan chức năng huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.