##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu mô hình phi tuyến tương tác cọc – đất trong bài toán cọc chịu tải trọng ngang

Nguyễn Ngọc Thắng , Thịnh Văn Thanh

Tóm tắt

Trong phân tích kết cấu bên trên và móng cọc làm việc đồng thời, khái niệm “đường cong p-y” ngày càng được ứng dụng rộng rãi để mô phỏng tương tác kết cấu cọc và đất nền. Mô hình tính thiết lập theo phương pháp này quan niệm đất không phải là vật liệu đàn hồi tuyến tính, quan hệ giữa phản lực của đất lên thành cọc và chuyển vị cọc là quan hệ phi tuyến; phụ thuộc vào các thông số của đất nền, cọc và tải trọng tác dụng lên cọc. Trong bài báo này, tác giả trình bày phân tích bài toán cọc chịu tải trọng ngang dựa trên cơ sở lý thuyết “đường cong p-y” để mô phỏng tương tác cọc- đất; trong đó phần tử cọc được mô hình như một dầm liên tục đặt trên nền đàn hồi.

Tài liệu tham khảo

 1. . Lymon C. Reese, Handbook on design of piles and drilled shafts under lateral load, US Department of Transportation FHWA-IP-84-11, (1984).
 2. . J. C. Portugal and P.S. Pinto. Analysis and design of piles under lateral loads. Proceedings of the II International Geotechnical Seminar on Deep Foundations on Bored and Auger Piles, 27, (4), (1993), pp. 309-313.
 3. . L. C. Reese and W. F. Van-Impe, Single piles and pile groups under lateral loading, Balkema, (2001).
 4. . Vũ Công Ngữ và Nguyễn Thái, Móng cọc – phân tích và thiết kế, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, (2006).
 5. . Phan Dũng và Phạm Ngọc Thạch, Thiết lập quan hệ về lời giải bài toán cọc chịu lực ngang giữa hai phương pháp Urban và Reese-Matlock, Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, (2004).
 6. . M. Georgiadis. Development of p-y curves for layered soils. Proceedings of the Geotechnical Practice in Offshore Engineering, ASCE, (July 1983), pp. 536-545.
 7. . M. A. Gabr., T. Lunne and J.J. Powell. p-y analysis of laterally loaded piles in clay using DMT. Journal of the Geotechnical Engineering Division, ASCE, 120, (5), (1994), pp. 816-837.
 8. . M. R. Bransby. Difference between load-transfer relationships for laterally loaded pile groups: active p-y or passive p-y. Journal of Geotechnical Engineering Division, ASCE, 122, (12), (1996),pp. 1015-1018.
 9. . G. R. Thompson. Application of finite element method to the development of p-y curves for saturated clays. PhD Thesis, University of Texas, Austin, (1997).
 10. . H. Matlock. Numerical analysis of laterally loaded piles. Proceedings of the II Structural Division Conference on Electronic Computation, Pittsburgh, Pennsylvania, ASCE, (1970), pp. 657-668.
 11. . L. C. Reese, and R. C. Welch. Lateral loading of deep foundations in stiff clay. Journal of the Geotechnical Engineering Division, ASCE, 101, (07), (1975), pp. 633-649.
 12. . L. C. Reese and B. R. Grubbs. Field testing of laterally loaded piles in sand. Proceedings of the Offshore Technology Conference, Houston, Texas, (1974), pp. 2079.
 13. . W. R. Sullivan., L. C. Reese and C. W Fenske. Unified method for analysis of laterally loaded piles in clay. Numerical Methods in Offshore Piling, Institution of Civil Engineers, London, England, (1980), pp. 135-146.
 14. . Pham Ngoc Thach and Liu Han Long. A Technique for Generating p-y Curves in SAP2000 to Simulate Lateral Soil-Pile Interaction. Vietnamese Geotechnical Journal, Special issue No.1E, (14), (2010), pp. 53-61.
 15. . Phan Dũng. Một cách tính chuyển vị - nội lực trong cọc chịu lực ngang theo 20TCN21-86. Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải, Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, (2), (2004), trang 10-21.
 16. . CSi, Inc., SAP2000: Analysis reference manual, chapters 8 and 9: the LINK/SUPPORT element –Basic and Advanced, v.10, (2005).
 17. . TCVN 10304: 2014, Móng cọc- Tiêu chuẩn thiết kế.
 18. . Châu Ngọc Ẩn. Nền móng. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, (2002).

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả