##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Giám sát và quản lý rủi ro vận hành các dự án thủy điện vừa và nhỏ ở Việt Nam

Mai Sỹ Hùng

Tóm tắt

Có rất nhiều rủi ro trong giai đoạn vận hành các dự án thủy điện nói chung và các dự án thủy điện vừa và nhỏ nói riêng. Hầu hết các dự án thủy điện vừa và nhỏ được xây dựng ở các khu vực miền núi có địa hình, địa chất, thủy văn phức tạp, nên ảnh hưởng rủi ro của các điều kiện tự nhiên là rất lớn. Mặt khác, các dự án này cũng dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố rủi ro về chính sách, môi trường xã hội, kinh tế, tài chính, năng lực của các bên liên quan trong quản lý vận hành dự án. Bài báo đề cập đến việc nhận diện, phân tích đánh giá rủi ro và đề xuất một số giải pháp để kiểm soát các rủi ro trong giai đoạn vận hành nhà máy thủy điện vừa và nhỏ. Bằng phương pháp khảo sát điều tra, phỏng vấn chuyên gia, kết hợp với ứng dụng toán thống kê để phân tích dữ liệu thống kê, nghiên cứu đã tìm ra được 11 rủi ro chính có tác động xấu gây tổn thất và gia tăng chi phí vận hành, sửa chữa cho dự án thủy điện vừa và nhỏ đã đầu tư. Đồng thời nghiên cứu cũng đã chỉ ra được một số giải pháp cụ thể nhằm né tránh, giảm thiểu và kiểm soát các rủi ro. Từ đó làm cơ sở giúp các bên liên quan chủ động trong việc ứng phó, đưa ra các giải pháp quản trị rủi ro nhằm giảm thiểu tổn thất và chi phí vận hành, sửa chữa cho chủ đầu tư.

Tài liệu tham khảo

 1. . Quyết định số 428/TTg, 2016 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030.
 2. . Zhang Jianshe &et al. Một phương pháp mới để xác định rủi ro mù quáng của dự án kỹ thuật. Tạp chí Đại học Lạc Dương(2000).
 3. . Hong Anh Vu và Công sự. Phân tích rủi ro do chậm tiến độ trong các dự án đường cao tốc quốc tế tại Việt Nam - sử dụng mô hình phương trình cấu trúc (SEM). Construction and Architectural Management, 2017.
 4. . Mai Sy Hung và các cộng sự . Đánh giá rủi ro đấu thầu và kiểm soát dự án xây dựng thủy điện EPC tại Việt Nam. GAK - Gummi, Fasern, Kunststoffe, 2017.
 5. . https://danviet.vn/dat-da-sat-lo-vui-lap-nha-may-thuy-dien-o-yen-bai-7777897493.htm.
 6. . https://nhandan.vn/video-hien-truong-sat-lo-tai-nha-may-thuy-dien-ka-tinh-1-it-nhat-1-nguoi-bi-vui-lap-post719323.html.
 7. . https://vietnamnet.vn/lu-quet-tan-pha-nha-may-thuy-dien-ban-canh-2067095.html
 8. . https://vnexpress.net/nha-may-thuy-dien-o-dak-nong-bi-hu-hong-do-mua-lu-3965454.html
 9. . https://thanhnien.vn/can-canh-hinh-anh-sat-lo-dat-lu-da-vui-lap-thuy-dien-o-ha-giang-185976904.htm
 10. . Đỗ Văn Chính. Phân vùng ảnh hưởng các yếu tố rủi ro đến chi phí đầu tư xây dựng thủy điện vừa và nhỏ ở Việt nam và một số giải pháp giảm thiểu, Khoa học kỹ thuật môi trường, 2020.
 11. . Lee J. Cronbach. Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 1951, vol. 16, pages297–334
 12. . Nunnally & Burnstein “Pschy Chometric Theory”, 3rd edition, McGraw Hill, 1994.
 13. . Hair, J. F. Multivariate data analysis. A Global Perspective, 2009, 3: 816
 14. . Jabnoun & Al-Tamimi. “Measuring perceived service quality at UAE commercial banks”, International Journal of Quality and Reliability Management, 2003, 4