##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu chế tạo vật liệu bột nano ZnO với tác nhân khử đi từ dung dịch chiết của lá cây mẫu đơn

Tạ Ngọc Dũng , Nguyễn Thị Tuyết Mai , Lưu Thị Lan Anh , Lưu Thị Hồng , Huỳnh Đăng Chính

Tóm tắt

Trong nghiên cứu đã thực hiện chiết lá mẫu đơn ở điều kiện thích hợp để chiết lấy dung dịch chiết tối ưu làm tác nhân khử trong quá trình tổng hợp vật liệu bột nano ZnO. Các phương pháp đo đặc tính của vật liệu ZnO đã được khảo sát như: XRD, SEM, EDX, phổ UV-Vis rắn và phổ phản xạ. Phương pháp Kubelka-Munk đã được sử dụng để xác định độ vùng vùng cấm (Eg) của vật liệu bột nano ZnO. Kết quả khảo sát cho thấy, các mẫu ZnO chế tạo ở dạng bột nano đơn pha Wurtzite ZnO. Các mẫu ZnO đều được kết tinh tinh thể ở dạng tấm ngoại trừ mẫu ZnO với dịch chiết lá mẫu đơn đỏ là 50 ml đã thu được kết tinh tinh thể dạng thanh (với chiều dài thanh ~5-6 µm, chiều rộng thanh ~0,5-1 µm). Các mẫu ZnO chế tạo đạt được độ rộng vùng cấm (Eg) nhỏ hơn so với vật liệu ZnO dạng khối và có giá trị trong khoảng 3,27-2,87 eV.

Tài liệu tham khảo

 1. . VD Mote, Y Purushotham and BN Dole. Williamson-Hall analysis in estimation of lattice strain in nanometer-sized ZnO particles. Journal of Theoretical and Applied Physics 6 (2012) 8 pages.
 2. . Pooja Dhiman, Ritu Rani and M.Singh. Structural and Electrical Properties of Fe Doped ZnO Nanoparticles Synthesized by Solution Combustion Method. Solid State Physics 1447 (2012) 307-308.
 3. . J.L. Gomez and O. Tigli. Zinc oxide nanostructures: from growth to application. J. Mater. Sci. 48 (2013) 612-624.
 4. . L.S. Mende, J.L.M. Driscoll. ZnO – nanostructures, defects, and devices. Mater. Today. 10 (2007) 40-48.
 5. . L. Wu, Y. Wu, X. Pan and F. Kong. Synthesis of ZnO nanorod and the annealing effect on its photoluminescence property, Opt. Mater. 28 (2006) 418-422.
 6. . L. Wu, Y. Wu and W. LÜ. Preparation of ZnO nanorods and optical characterizations. Physica E: 28 (2005) 76-82.
 7. . Paula Judith Perez Espitia et al. Zinc Oxide Nanoparticles: Synthesis, Antimicrobial Activity and Food Packaging Applications. Food Bioprocess Technol 5 (2012) 1447-1464.
 8. . S.A. Azzez, Z. Hassan, J.J. Hassan, M. Alimanesh, H.S. Rasheed, F.A. Sabah, S.A. Abdulateef. Hydrothermal Synthesis of Highly Crystalline ZnO Nanorod Arrays: Dependence of Morphology and Alignment on Growth Conditions. International Conference on Nano-electronic Technology Devices and Materials 020034 (2015) (1-5).
 9. . K.Edalatia, A.Shakibab, J.V.Khakia, S.M.Zebarjad. Low-temperature hydrothermal synthesis of ZnO nanorods: Effects of zinc salt concentration, various solvents and alkaline mineralizers. Mater. Research Bulletin 74 (2016) 374-379.
 10. . U. Ozgur, Y.I. Alivov, C. Liu, A. Teke, M.A. Reshchikov, S. Dogan, V. Avrutin, S.J. Cho, H. Morkoc. A comprehensive review of ZnO materials and devices. J. Appl. Phys. 98 (2005).
 11. . C.H. Lu, C.H. Yeh. Influence of hydrothermal conditions on the morphology and particle size of zinc oxide powder. Ceram. Int. 26 (2000) 351-357.
 12. . H. Zhang, D. Yang, Y. Ji, X. Ma, J. Xu, D. Que. Low temperature synthesis of flowerlike ZnO nanostructures by cetyltrimethylammonium bromide-assisted hydrothermal process. J. Phys. Chem. B 108 (2004) 3955-3958.
 13. . N. Kiomarsipour, R.S. Razavi, K. Ghani, M. Kioumarsipour. Evaluation of shape and size effects on optical properties of ZnO pigment. Appl. Surf. Sci. 270 (2013) 33-38.
 14. . S.S. Alias, A.B. Ismail, A.A. Mohamad. Effect of pH on ZnO nanoparticle properties synthesized by sol–gel centrifugation. J. Alloys Compd. 499 (2010) 231-237.
 15. . Mritunjaya Parashar, Vivek Kumar Shukla. Synthesis of Zinc Oxide Nanoparticles. 3rd International Conference on Condensed Matter and Applied Physics (2220) 020143-1–020143-3.
 16. . R. Bhardwaj, A. Bharti, J.P. Singh, K.H. Chae, N. Goyal, S. Gautam. Structural and electronic investigation of ZnO nanostructures synthesized under different environments. Heliyon e00594 (2018) (1-21).
 17. . P. Kubelka. New contributions to the optics of intensely light-scattering materials. J. Opt. Soc. Am. 38 (1948) 448e457.
 18. . H. Agarwal, S.V. Kumar, S. Rajeshkumar. A review on green synthesis of zinc oxide nanoparticles –An eco-friendly approach. Efficient Technologies 3 (2017) 406-413.
 19. . N. Matinise, M. Maaza. ZnO nanoparticles via Moringa oleifera green synthesis: Physical properties & mechanism of formation. Elsevier Limited 406 (2017) 339-347.
 20. . T. Bhuyan, R. Prasad. Biosynthesis of zinc oxide nanoparticles from Azadirachta indica for antibacterial and photocatalytic applications. Materials Science in Semiconductor Processing 32 (2015) 55-61.
 21. . K. Ali, M.S. A. Said. Aloe vera extract functionalized zinc oxide nanoparticles as nanoantibiotics against multi-drug resistant clinical bacterial isolates. J. Colloid and Interface Sci. 472 (2016) 145-156.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả