##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước và vị trí tường chống nổ đến áp lực sóng nổ tác dụng lên công trình bằng phần mềm Ansys Autodyn2d

Ngô Ngọc Thủy , Nguyễn Hữu Hà

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả xác định giá trị áp lực lớn nhất của sóng nổ tác dụng lên tường trước, tường bên, nóc và tường sau của công trình trong các trường hợp thay đổi vị trí và kích thước tường chống nổ, bằng cách sử dụng phần mềm Ansys Autodyn2D, và rút ra một số nhận xét.

Tài liệu tham khảo

  1. Đặng Văn Đích, Vũ Đình Lợi (1995), Giáo trình công sự tập 1, Học viện KTQS, Hà Nội,
  2. Đặng Văn Đích, Vũ Đình Lợi (2000), Giáo trình công sự tập 2, Học viện KTQS, Hà Nội,
  3. Nguyễn Trí Tá, Đặng Văn Đích, Vũ Đình Lợi (2008), Giáo trình công sự tập 1, Học viện KTQS, Hà Nội,
  4. AUTODYN help (2009), ANSYS WORKBENCH 14,5,
  5. B, M, Dobratz; P, C, Crawford (1985), "LLNL Explosives Handbook: Properties of Chemical Explosives and Explosive Simulants", Ucrl-52997, Retrieved 31 August2018,
  6. Баум ,А,, иОрленко Л, П, (2002),изика взрывка tom1, Москва,