##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng cốt sợi thép đến tính chất của bê tông cốt liệu nhẹ

Dương Minh Hiệp , Bùi Lê Anh Tuấn , Nguyễn Văn Thanh , Nguyễn Đình Giang Nam , Lê Hoàng

Tóm tắt

Nghiên cứu đánh giá sự ảnh hưởng của sợi thép đối với tính chất của bê tông cốt liệu nhẹ. Các cấp phối được thiết kế với tỷ lệ Nước/Chất kết dính là 0,35 với độ sụt thiết kế là 60-80mm. Các thí nghiệm độ sụt, khối lượng thể tích, cường độ chịu nén, cường độ kéo khi uốn, cường độ kéo khi ép chẻ, vận tốc xung siêu âm của bê tông đã được kiểm tra. Kết quả về độ sụt của bê tông đạt yêu cầu thiết kế và có chiều hướng giảm khi hàm lượng cốt thép tăng, khối lượng thể tích khô của bê tông nhẹ nhỏ hơn 13 % đến 15 % so với cấp phối bê tông đối chứng CNA và đạt yêu cầu bê tông nhẹ theo tiêu chuẩn EN 206-1: 2013, cường độ chịu nén, cường độ chịu uốn, cường độ chịu kéo khi chẻ và vận tốc xung siêu âm của bê tông có chiều hướng tăng khi hàm lượng sợi thép tăng trong cấp phối bê tông nhẹ. Qua các kết quả phân tích tính chất của bê tông cho thấy khi ứng dụng sợi thép vào bê tông nhẹ giúp cải thiện được đáng kể tính chất của bê tông.

Tài liệu tham khảo

 1. Bui Le Anh Tuan, Duong Hoang Bao Khanh, Nguyen Van Thanh, Huynh Trong Phuoc (2019). Research on the production of fly ash based-lightweight aggregate for concrete. Vietnam Journal of Construction – Copyright Vietnam Ministry of Construction, 610:151-153.
 2. Nguyễn Công Thắng, Hàn Ngọc Đức, Hoàng Tuấn Nghĩa (2018). Nghiên cứu thực nghiệm nâng cao một số tính chất của bê tông nhẹ cốt liệu rỗng. Tạp chí Khoa học Công nghê Xây dựng, 2:104-108.
 3. Tommy Yiu Lo, Hongzhi Cui, Shazim Ali Memon, Takafumi Noguchi (2016). Manufacturing of sintered lightweight aggregate using high-carbonfly ash and its effect on the mechanical properties and microstructure of concrete. Journal of Cleaner Production, 112: 753-762.
 4. Chao-Lung Hwang and Vu-An Tran (2015). A study of the properties of foamed lightweight aggregate for self-consolidating concrete. Construction and Building Materials, 87:78-85.
 5. Jumah Musdif Their and Mustafa Özakça (2018). Developing geopolymer concrete by using cold-bonded fly ash aggregate, nano-silica, and steel fiber. Construction and Building Materials, 180:12-22.
 6. Bùi Lê Anh Tuấn, Nguyễn Văn Thanh, Hồng Minh Phúc (2022). Nghiên cứu chế tạo bê tông nhẹ tự lèn từ tro bay. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng, Tập, 12 (01):40-47.
 7. Güneyisi, E., Gesoğlu, M., Booya, E., & Mermerdaş, K. (2015). Strength and permeability properties of self-compacting concrete with cold bonded fly ash lightweight aggregate. Construction and Building Materials, 74, 17-24.
 8. Nguyễn Quang Phú, 2018. Nghiên cứu xác định hàm lượng thép hợp lý để chế tạo bê tông có khả năng chịu nén và uốn tốt, bền trong môi trường biển. Tạp chí Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, số 61: 23-29.
 9. Nguyễn Tân Khoa (2017). Nghiên cứu nâng cao chất lượng bê tông hạt mịn bằng cốt sợi thép hỗn hợp. Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ngành Kỹ thuật Xây dựng dân dụng. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. TP. Hồ Chí Minh.
 10. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3106:1993. Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp thử độ sụt.
 11. Tiêu chuẩn TCVN 3118:1993. Bê tông nặng-Phương pháp xác định cường độ nén.
 12. BS EN 12390-5:2009. Testing hardened concrete - Part 5: Flexural strength of test Specimens.