##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá khả năng nứt ở độ tuổi ban đầu của bê tông thường và bê tông cường độ cao bằng phương pháp vòng kiềm chế

Nguyễn Ngọc Thành

Tóm tắt

Nghiên cứu này tập trung vào việc đánh giá khả năng nứt ở độ tuổi ban đầu của bê tông thường (NC) và bê tông cường độ cao (HC) bằng phương pháp vòng kiềm chế, nhằm cung cấp cho việc dự đoán khả năng ứng xử của từng loại bê tông để từ đó đưa ra những biện pháp thi công phù hợp cho công trình xây dựng. Hai loại bê tông được khảo sát bao gồm NC với mác thiết kế M350 và HC với mác thiết kế M600. Kết quả thực nghiệm đã chỉ ra rằng khi so với NC, HC có tốc độ co ngót nhanh hơn trong 24 giờ đầu, và tăng rất chậm trong những ngày sau đó. Vết nứt xuất hiện trong HC thường xảy ra rất sớm khi so sánh với NC. Khả năng nứt của bê tông có thể được đánh giá dựa trên thời điểm nứt hoặc tốc độ phát triển ứng suất kéo theo thời gian của bê tông, không phụ thuộc vào loại bê tông. Kết luận rằng, việc dự đoán khả năng nứt trong mỗi loại bê tông thông qua thí nghiệm vòng kiềm chế mang tính khả thi để từ đó có thể đưa ra nhiều biện pháp thi công phù hợp khi áp dụng từng loại bê tông trong xây dựng.

Tài liệu tham khảo

 1. H. Rong, W. Dong, X. Zhao, X. Zhou, Investigation on multi-cracks initiation and propagation of fiber reinforced concrete in restrained shrinkage ring tests, Theor Appl Fract Mech 111 (2021) 102856.
 2. E.I. Yang, S. Morita, S.T. Yi, Effect of axial restraint on mechanical behavior of high-strength concrete beams, Struct J 97 (5) (2000) 751–756.
 3. L. Wang, G. Li, X. Li, F. Guo, S. Tang, X. Lu, A. Hanif, Influence of reactivity and dosage of MgO expansive agent on shrinkage and crack resistance of face slab concrete, Cem Concr Compos 126 (2022) 104333.
 4. D.J. Shen, J.C. Kang, X.J. Yi, L.K. Zhou, X. Shi, Effect of double hooked-end steel fiber on early-age cracking potential of high strength concrete in restrained ring specimens, Constr Build Mater 223 (2019) 1095–1105.
 5. K. Kovler, Testing system for determining the mechanical behaviour of early age concrete under restrained and free uniaxial shrinkage, Mater Struct 27 (324) (1994) 324–330.
 6. W.J. Weiss, W. Yang, S.P. Shah, Shrinkage cracking of restrained concrete slabs, J Eng Mech 124 (7) (1998) 765–774.
 7. R.W. Carlson, T.J. Reading, Model study of shrinkage cracking in concrete building walls, ACI Struct J 85 (1988) 395–404.
 8. Hội Thử nghiệm và Vật liệu Mỹ (American Society for Testing and Materials), ASTM C1581 Standard test method for determining age at cracking and induced tensile stress characteristics of mortar and concrete under restrained shrinkage, 2010.
 9. Bộ Khoa học và Công nghệ, TCVN 6260:2020 Xi măng Portland hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật, 2020.
 10. Bộ Khoa học và Công nghệ, TCVN 7570:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật, 2006.
 11. Bộ Khoa học và Công nghệ, TCVN 4506:2012 Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật, 2012
 12. Bộ Khoa học và Công nghệ, TCVN 3015:2022 Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng – Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử, 2022.
 13. Bộ Khoa học và Công nghệ, TCVN 3118:2022 Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén, 2022.
 14. Hội Thử nghiệm và Vật liệu Mỹ (American Society for Testing and Materials), ASTM C469 Standard test method for static modulus of elasticity and poisson's ratio of concrete in compression, 2017.
 15. Hội Thử nghiệm và Vật liệu Mỹ (American Society for Testing and Materials), ASTM C496 Standard test method for splitting tensile strength of cylindrical concrete specimens, 2017.
 16. Hội Thử nghiệm và Vật liệu Mỹ (American Society for Testing and Materials), ASTM A370 Standard test methods and definitions for mechanical testing of steel products, 2022.
 17. Hội Thử nghiệm và Vật liệu Mỹ (American Society for Testing and Materials), ASTM A106 Seamless Carbon Steel Pipe.
 18. S. Afroz, Q.D. Nguyen, Y. Zhang, T. Kim, A. Castel, Evaluation of cracking potential parameters for low to high grade concrete with fly ash or slag, Constr Build Mater, 350 (2022) 128891
 19. S. Afroz, Q.D. Nguyen, Y. Zhang, T. Kim, A. Castel, Cracking of limestone calcined clay blended concrete and mortar under restrained shrinkage, Constr Build Mater, 386 (2023) 131599
 20. E.K. Attiogbe, J. Weiss, H. T. See, A look at the stress rate versus time of cracking relationship observed in the restrained ring test, International RILEM Symposium on Concrete Science and Engineering: A Tribute to Arnon Bentur, Edited by J. Weiss, K. Kovler, J. Marchand, and S. Mindess, RILEM Publications SARL, 2004.