##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tích hợp mô hình thông tin thành phố (CIM) và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý quy hoạch đô thị

Nguyễn Hoài Vũ , Nguyễn Anh Thư , Đỗ Tiến Sỹ , Nguyễn Thanh Việt

Tóm tắt

Trong thời đại công nghệ số hóa hiện nay, có khá nhiều giải pháp công nghệ đang được áp dụng để nâng cao chất lượng quản lý quy hoạch đô thị, giúp cho việc xây dựng, phát triển và quản lý đô thị được hiệu quả hơn. Trong đó, công nghệ quản lý quy hoạch đô thị ứng dụng CIM (City Information Modeling) và AI (Artificial Intelligence) đang trở thành xu hướng mới trong lĩnh vực xây dựng. Nghiên cứu ứng dụng CIM và AI vào quản lý quy hoạch đô thị dự kiến sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, giúp cho việc quản lý quy hoạch và phát triển đô thị được hiệu quả hơn, đồng thời cải thiện chất lượng sống của người dân trong thành phố. Bài báo này có mục tiêu xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc tích hợp mô hình thông tin thành phố (CIM) và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý quy hoạch đô thị. Dựa vào kết quả tổng quan nghiên cứu và góp ý của chuyên gia, nghiên cứu xác định được 32 nhân tố và 07 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến việc tích hợp CIM và AI.

Tài liệu tham khảo

 1. Z. Xu, M. Qi, Y. Wu, X. Hao, and Y. Yang, "City information modeling: state of the art," Applied Sciences, vol. 11, no. 19, p. 9333, 2021.
 2. D. W. Chan, T. O. Olawumi, and A. M. Ho, "Critical success factors for building information modelling (BIM) implementation in Hong Kong," Engineering, Construction and Architectural Management, 2019.
 3. J. Sresakoolchai and S. Kaewunruen, "Integration of building information modeling (BIM) and artificial intelligence (AI) to detect combined defects of infrastructure in the railway system," in Resilient Infrastructure: Select Proceedings of VCDRR 2021: Springer, 2021, pp. 377-386.
 4. F. Zhang, A. P. Chan, A. Darko, Z. Chen, and D. Li, "Integrated applications of building information modeling and artificial intelligence techniques in the AEC/FM industry," Automation in Construction, vol. 139, p. 104289, 2022.
 5. N. Nader, R. Alexandrou, I. Iasonas, A. Pamboris, H. Papadopoulos, and A. Konstantinidis, "Smart Out-of-Home Advertising Using Artificial Intelligence and GIS Data," in Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2022, vol. 36, no. 11, pp. 13206-13208.
 6. H. Tamiru, M. Wagari, and B. Tadese, "An integrated Artificial Intelligence and GIS spatial analyst tools for Delineation of Groundwater Potential Zones in complex terrain: Fincha Catchment, Abay Basi, Ethiopia," Air, Soil and Water Research, vol. 15, p. 11786221211045972, 2022.
 7. Y. Gamil and I. A. R. Rahman, "Awareness and challenges of building information modelling (BIM) implementation in the Yemen construction industry," Journal of Engineering, Design and Technology, 2019.
 8. A. B. Abd Hamid, M. M. Taib, A. A. Razak, and M. Embi, "Building information modelling: challenges and barriers in implement of BIM for interior design industry in Malaysia," in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2018, vol. 140, no. 1: IOP Publishing, p. 012002.
 9. A. F. Kineber, I. Othman, I. O. Famakin, A. E. Oke, M. M. Hamed, and T. M. Olayemi, "Challenges to the Implementation of Building Information Modeling (BIM) for Sustainable Construction Projects," Applied Sciences, vol. 13, no. 6, p. 3426, 2023.
 10. Y. Hong, S. M. Sepasgozar, A. Ahmadian, and A. Akbarnezhad, "Factors influencing BIM adoption in small and medium sized construction organizations," in ISARC. Proceedings of the international symposium on automation and robotics in construction, 2016, vol. 33: IAARC Publications, p. 1.
 11. G. Hoang, D. Vu, N. Le, and T. Nguyen, "Benefits and challenges of BIM implementation for facility management in operation and maintenance face of buildings in Vietnam," in IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, vol. 869, no. 2: IOP Publishing, p. 022032.
 12. N. Van Tam, N. Quoc Toan, V. V. Phong, and S. Durdyev, "Impact of BIM-related factors affecting construction project performance," International Journal of Building Pathology and Adaptation, 2021.
 13. J. O. Toyin and M. C. Mewomo, "An investigation of barriers to the application of building information modelling in Nigeria," Journal of Engineering, Design and Technology, vol. 21, no. 2, pp. 442-468, 2023.
 14. C. Sun, S. Jiang, M. J. Skibniewski, Q. Man, and L. Shen, "A literature review of the factors limiting the application of BIM in the construction industry," Technological and Economic Development of Economy, vol. 23, no. 5, pp. 764-779, 2017.
 15. M. H. Momade, S. Durdyev, N. Van Tam, S. Shahid, J. Mbachu, and Y. Momade, "Factors influencing adoption of construction technologies in Vietnam's residential construction projects," International Journal of Building Pathology and Adaptation, no. ahead-of-print, 2022.
 16. R. Eadie, H. Odeyinka, M. Browne, C. Mahon, and M. Yohanis, "Building information modelling adoption: an analysis of the barriers of implementation," Journal of Engineering and Architecture, vol. 2, no. 1, pp. 77-101, 2014.
 17. N. Van Tam, T. N. Diep, N. Quoc Toan, and N. Le Dinh Quy, "Factors affecting adoption of building information modeling in construction projects: A case of Vietnam," Cogent Business & Management, vol. 8, no. 1, p. 1918848, 2021.
 18. K. C. A. Khanzode and R. D. Sarode, "Advantages and disadvantages of artificial intelligence and machine learning: A literature review," International Journal of Library & Information Science (IJLIS), vol. 9, no. 1, p. 3, 2020.
 19. Y. A. Ahmed, H. M. F. Shehzad, M. M. Khurshid, O. H. Abbas Hassan, S. A. Abdalla, and N. Alrefai, "Examining the effect of interoperability factors on building information modelling (BIM) adoption in Malaysia," Construction Innovation, 2022.
 20. M. Hamma-adama, T. Kouider, and H. Salman, "Analysis of barriers and drivers for BIM adoption," International journal of BIMa and engineering science, vol. 3, no. 1, 2020.
 21. X. Qin, Y. Shi, K. Lyu, and Y. Mo, "Using a TAM-TOE model to explore factors of Building Information Modelling (BIM) adoption in the construction industry," Journal of Civil Engineering and Management, vol. 26, no. 3, pp. 259-277, 2020.