##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu ảnh hưởng của canxi formate đến tính chất của xi măng pooclăng hỗn hợp Yên Bái

Nguyễn Dương Định , Nguyễn Hải Ninh

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá khả năng ứng dụng canxi formate (CF) làm phụ gia tăng cường độ sớm của xi măng Pooclăng hỗn hợp của nhà máy xi măng Yên Bái bằng cách khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng CF (từ 0 đến 0,4%) đến các tính chất của xi măng. Các tính chất của xi măng được xác định bao gồm lượng nước tiêu chuẩn, thời gian đông kết, cường độ nén (1, 3, 7, 14, 28 ngày tuổi) và đường cong thay đổi nhiệt độ của hồ xi măng trong 24h đầu. Kết quả cho thấy CF không làm thay đổi lượng nước tiêu chuẩn. CF làm giảm thời gian bắt đầu và kết thúc đông kết; khi càng tăng hàm lượng CF thì ảnh hưởng này càng tăng, tuy nhiên vẫn đáp ứng quy định đối với xi măng. CF làm tăng cường độ tuổi sớm và cả tuổi muộn của xi măng và càng tăng hàm lượng CF thì cường độ xi măng càng tăng. Kết quả cũng cho thấy CF làm tăng tốc độ thủy hóa của xi măng và có thể sử dụng CF làm tăng cường độ tuổi sớm của xi măng Pooclăng hỗn hợp Yên Bái.

Tài liệu tham khảo

  1. Heikal M. (2004). Effect of calcium formate as an accelerator on the physicochemical and mechanical properties of pozzolanic cement pastes, Cement and Concrete Research, Elsevier,34:1051 – 1056.
  2. Hemalatha T., Sasmal S. (2017). Early-age strength development in fly ash blended cement composites: investigation through chemical activation, Magazine of Concrete Research, DOI: 10.1680/jmacr.17.00336
  3. Dodson V. (1990). Concrete Admixtures, Chapter 4, Van Nostrand Reinhold, New York, pp 73-102.
  4. Ramanchandran, V.S. (1995). Concrete Admixtures Handbook: Properties, Science and Technology, 2nd ed, Noyes Publications, USA.
  5. TCVN 6017:2011. Xi măng – Phương pháp xác định thời gian đông kết và độ ổn định thể tích. Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam.
  6. TCVN 6016:2011..Xi măng – Phương pháp thử - Xác định cường độ. Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam.
  7. TCVN6260-2009. Xi măng Pooclăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật. Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam.
  8. Singh N.B., Abha K.M. (1983). Effect of calcium formate on the hydration of tricalclum silicate. Cement and Concrete Research, Elsevier, 13:619-625.
  9. Geber, S. (1983). Evaluation of calcium formate and sodium formate as accelerating admixtures for Portland cement concrete, ACI Journal Proceedings, 80:439-444