##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Sử dụng mô hình hồi quy phi tuyến bậc hai để tối ưu hoá các yếu tố ảnh hưởng đến cường độ và độ chảy xòe của bê tông tính năng cao

Vũ Chí Công , Lê Văn Minh

Tóm tắt

Đối với bê tông thường (CVC), quy trình thiết kế cấp phối bê tông tương đối đơn giản, thông thuờng chỉ cần thử nghiệm một số cấp phối với tỷ lệ xi măng khác nhau, chi phí một đợt thí nghiệm là không đáng kể. Trong khi đó để thiết kế cấp phối bê tông tính năng cao (HPC), do phải xác định cấp phối sao cho thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật, trong đó quan trọng nhất với HPC là yêu cầu về cường độ chịu nén và độ chảy xòe. Hiện nay các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu thường phải tốn rất nhiều công sức, kinh phí để làm thí nghiệm và thử nghiệm hiện trường. Bài viết này, tác giả đã sử dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm để tìm ra cấp phối tối ưu cho bê tông tính năng cao với  mác bê tông thiết kế đã cho ban đầu, thỏa mãn yêu cầu về cường độ và độ chảy xòe mà số thí nghiệm phải làm là ít nhất. Kết  quả này có thể dung để tham khảo trong quy trình thiết kế cấp phối HPC nhằm giảm kinh phí làm thí nghiệm.

Tài liệu tham khảo

 1. Thắng N.C., Tuấn N.V., Hanh P.H., and Lâm N.T. (2013). Nghiên cứu chế tạo bê tông chất lượng siêu cao sử dụng hỗn hợp phụ gia khoáng silica fume và tro bay sẵn có ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, ISSN 1859.1566, số 02/2013: pp. trang 24-31.
 2. Camacho E. (2013). Dosage optimization and bolted connections for UHPFRC ties. Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree of Doctor of Science UPV, Universitat Politectica de Valencia
 3. Richard P. and Cheyrezy M. (1995). Composition of reactive powder concretes. Cement and concrete research, 25(7): pp. 1501-1511.
 4. Buck J.J., McDowell D.L., and Zhou M. (2013). Effect of microstructure on load-carrying and energy-dissipation capacities of UHPC. Cement and concrete research, 43: pp. 34-50.
 5. Fairbairn, E.M. and M. Azenha, Thermal Cracking of Massive Concrete Structures: State of the Art Report of the RILEM Technical Committee 254-CMS. Vol. 27. 2018: Springer.
 6. Schmidt M., Fehling E., Bornemann R., Bunje K., and Teichmann T. (2003). Ultra-high performance concrete: Perspective for the precast concrete industry. BETONWERK UND FERTIGTEILTECHNIK, 69(3): pp. 16-29.
 7. ACI, ACI (2010), ACI 363R-10. Report on High-Strength Concrete. American Concrete Institute, Farmington Hills, MI.
 8. ACI, ACI 211.4R (2008). Guide for Selecting Proportions for High-Strength Concrete Using Portland Cement and Other Cementitious Materials. 2008.
 9. Ý, D. N. (2010). Quy hoạch và xử lý số liệu thực nghiệm - Nhà xuất xây dựng
 10. Thắng N.C. and Hanh P.H. Nghiên cứu, khảo sát sử dụng tro bay chế tạo bê tông chất lượng siêu cao. 2012.
 11. . Nguyễn Văn Tuấn và cộng sự, Bê tông chất lượng siêu cao. 2017, Hà Nội: Nhà xuất bản Xây Dựng.
 12. TCVN 2682:2009, Xi măng poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật.