##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu ứng xử đàn hồi của dầm bê tông cốt thép chịu xoắn

Nguyễn Vĩnh Sáng , Nguyễn Anh Dũng , Nguyễn Ngọc Thắng

Tóm tắt

Các nghiên cứu thực nghiệm đã chỉ ra rằng, ứng xử dầm bê tông cốt thép (BTCT) khi chịu xoắn qua hai giai đoạn đàn hồi và đàn dẻo phi tuyến. Có nhiều phương pháp lý thuyết khác nhau để xem xét ứng xử ở giai đoạn đàn hồi như ký thuyết đàn hồi, lý thuyết uốn vênh, lý thuyết ống thành mỏng hay các mô hình tính toán xem xét đến ứng suất chịu kéo trong bê tông như mô hình trường nén hiệu chỉnh, mô hình màng hóa mềm cho xoắn (SMMT) có kiểm chứng với thực nghiệm. Mô hình màng hóa mềm (SMMT) cho xoắn được phát triển dựa trên mô hình giàn mềm cho cắt (SMM) để xem xét ứng xử chịu xoắn của dầm BTCT khi xem xét đến hệ số ảnh hưởng Poission và hiện tượng uốn ngoài mặt phẳng của thanh chống bê tông. Kết quả tính toán được so sánh đối chứng với 53 mẫu trong các nghiên cứu thử nghiệm đã cho thấy độ chính xác tốt của mô hình SMMT cũng như độ an toàn của lý thuyết đàn hồi khi xem xét ứng xử đàn hồi dầm BTCT chịu xoắn.

Tài liệu tham khảo

 1. TCVN-5574-2018, "Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế," Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng 2018.
 2. Hsu, T. T, Unified theory of reinforced concrete. Boca Raton, FL: CRC Press. (in Eng), 1993.
 3. Karayannis, C. G, "Smeared crack analysis for plain concrete in torsion," J. Struct. Eng, vol. 126, no. 6, pp. 638–645, 2000, doi: 10.1061/(ASCE)0733-9445(2000)126:6(638).
 4. Bredt, R, "Kritische Bemerkungen zur drehungselastizitat," Z. Ver. Dtsch. Ing, vol. 40, no. 28, pp. 785-790, 1986.
 5. Vecchio, F. J., and M. P. Collins, "The modified compression-field theory for reinforced concrete elements subjected to shear," ACI J, vol. 83, no. 2, pp. 219–231, 1986.
 6. Chyuan-Hwan Jeng, Thomas T.C. Hsu, "A softened membrane model for torsion in reinforced concrete members," Eng. Struct, vol. 31, no. 9, pp. 1944–1954, 2009, doi: 10.1016/j.engstruct.2009.02.038.
 7. Chyuan-Hwan Jeng, Min Chao, "Unified rational formula for pre-cracking torsional stiffness of solid and hollow reinforced concrete members," Engineering Structures, vol. 99, pp. 90-107, 2015.
 8. Zhu, Thomas T. C. Hsu and Ronnie R. H., "Softened membrane model for reinforced concrete elements in shear," ACI Structural Journal, vol. 99, no. 4, pp. 460–469, 2002, doi: 10.14359/12115.
 9. Hsu, Ronnie R. H. Zhu and Thomas T. C., "Poisson Effect in Reinforced Concrete Membrane Elements," Structural Journal, vol. 9, no. 5, pp. 631-640, 2002.
 10. J, Wang, "Constitutive relationships of prestressed concrete membrane elements," Ph.D. dissertation. Houston (TX, USA), University of Houston, 2006.
 11. TT, Belarbi A and Hsu, "Constitutive laws of softened concrete in biaxial tension compression," Structural Journal vol. 92, no. 5, pp. 562–573, 1995, doi: 10.14359/907.
 12. Bairan JM, Mari AR, "Multiaxial-coupled analysis of RC cross-sections subjected to combined forces," Eng Struct, vol. 29, no. 8, pp. 1722-1738, 2007, doi: 10.1016/j.engstruct.2006.09.007.
 13. Hsu, Thomas T. C., "Torsion Of Structural Concrete-Uniformly Prestressed Rectangular Members Without Web Reinforcement," PCI Journal, 1984.
 14. Committee-318, ACI, "Building Code Requirements for Structural Concrete," American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan, 2005.
 15. Hsu, Thomas T.C., "Torsion of Structural Concrete-Behavior of Reinforced Concrete Rectangular Members," American Concrete Institute, vol. 18, pp. 261-306, 1968, doi: 10.14359/17572.
 16. Karayannis, C. G., and C. E. Chalioris, "Experimental validation of smeared analysis for plain concrete in torsion," J. Struct. Eng, vol. 126, no. 6, pp. 646–653, 2000, doi: 10.1061/(ASCE)0733-9445(2000)126:6(646).
 17. Chalioris, C. E., "Behaviour model and experimental study for the torsion of reinforced concrete members," High Performance Structures and Materials III, vol. 85, pp. 459-468, 2006, doi: 10.2495/HPSM06045.
 18. J.-Y. Lee, S.-W. Kim, J.-H. Kim, "Torsional strength and failure modes of reinforced concrete beams subjected to pure torsion," J. Korea Concr. Inst, vol. 20, 2008.