##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

ĐỀ XUẤT CÁC DẠNG SỬ DỤNG VẬT LIỆU TÁI CHẾ CHO VỎ BAO CHE ĐA LỚP KIẾN TRÚC

Phạm Thanh Trà

Tóm tắt

Việc sử dụng vật liệu tái chế trong các công trình kiến trúc tại Việt Nam đã dần trở nên phổ biến thông qua các chính sách của nhà nước cũng như nhận thức của các kiến trúc sư, nhà thiết kế và chủ đầu tư. Sự thay đổi này không chỉ đáp ứng nhu cầu của thời đại mà còn góp phần vào bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn. Đối với công trình kiến trúc, vỏ bao che đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo tiện nghi vi khí hậu bên trong công trình, góp phần tiết kiệm năng lượng sử dụng. Nội dung bài báo này đưa ra khái niệm về vỏ bao che đa lớp kiến trúc, tính hiệu quả và đề xuất một số dạng sử dụng vật liệu tái chế cho hệ vỏ. Kết quả của bài báo góp phần làm rõ và hệ thống hóa việc sử dụng vật liệu tái chế cho vỏ bao che và có thể được dùng trong quá trình thiết kế kiến trúc thân thiện với môi trường.

Tài liệu tham khảo

  1. Jasmina Radosavljević , Amelija Đorđević , Ana Vukadinović , Zoran Nikolić (2018), “Buildings from recyclable materials”, VIII International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2018 (IIZS 2018) October 11-12 th, 2018, Zrenjanin, Serbia.
  2. Dr. Jeremy Gibberd, (2009), “Green Building Handbook for South Africa Chapter: Building Envelope and Water”, CSIR Built Environment.
  3. Przemysław Łacek, Agnieszka Starzyk (2022), “Recycling of building materials: an overview”, Acta Sci. Pol. Architectura 21 (3) 2022, 67–76, ISSN 1644-0633, eISSN 2544-1760.
  4. Mostafa M. S. Ahmed, Ali K. Abel-Rahman, Ahmed Hamza H. Ali, and M. Suzuki, “Double Skin Façade: The State of Art on Building Energy Efficiency”, in Journal of Clean Energy Technologies, Vol. 4, No. 1, January 2016.