##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP PHỤ GIA SIÊU DẺO POLYCARBOXYLATE LOẠI POLYETHER (PCE) CHO BÊ TÔNG

Ninh Xuân Thắng , Trịnh Minh Đạt

Tóm tắt

Bài báo này nghiên cứu tổng hợp phụ gia hóa học cho vữa và bê tông xi măng poóc lăng – phụ gia siêu dẻo polycarboxylate loại polyether (PCE) được tổng hợp từ isopentyl polyoxyethylene ether (TPEG), methylallyl polyoxyethylene ether (HPEG) và axit acrylic (AA). Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn được tỷ lệ đồng trùng hợp TPEG và AA cùng với các điều kiện nhiệt độ, thời gian và tốc độ khuấy để tổng hợp phụ gia PCE. Phổ hồng ngoại chuyển đổi Furie (FT-IR) và quang phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H NMR xác nhận phản ứng trùng hợp giữa TPEG và AA có độ trùng hợp cao.

Tài liệu tham khảo

 1. V. S. Ramachandran; Concrete Admixtures Handbook Properties, Science, And Technolog, 410-413; 1995.
 2. Flatt RJ, Roussel N, Cheeseman CR, “Concrete: an eco material that needs to be improved”. J Eur Ceram Soc, 32, 2787-2798, 2012.
 3. Li YW, Guo HL, Zhang YF, Zheng J, Li ZX, Yang CH, et al, “Synthesis of copolymers with cyclodextrin as pendants and its end group effect as superplasticizer”, Carbohydr Polym, 102, 278-287, 2014.
 4. Boukendakdji O, Kadri EH, Kenai S, “Effects of granulated blast furnace slag and superplasticizer type on the fresh properties and compressive strength of selfcompacting concrete”, Cem Concr Compos, 34, 583-590, 2012.
 5. Yamada K, Hanehara S, Honma K, “Effects of the chemical structure on the properties of polycarboxylate-type superplasticizer”, Cem Concr Res, 30, 197-207, 2000.
 6. Winnefeld F, Becker S, Pakusch J, Götz T, “Effects of the molecular architecture of comb-shaped superplasticizers on their performance in cementitious systems”, Cem Concr Compos, 29, 251-262, 2007.
 7. Liu JP, Ran QP, Miao CW, Qiao M, “Effects of grafting densities of comb-like copolymer on the dispersion properties of concentrated cement suspensions”, Mater Trans, 53, 553-558, 2012.
 8. Li CZ, Feng NQ, Li YD, Chen RJ, “Effect of polyethylene oxide chains on the performance of polycarboxylate-type water-reducers”, Cem Concr Res, 35, 867-873, 2004.
 9. David R, Thierry H, Christian G, Franck D, Roger S, Sébastien G, et al, “RAFT copolymerization of methacrylic acid and poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate in the presence of a hydrophobic chain transfer agent in organic solution and in water”, J Polym Sci Part A: Polym Chem, 47, 3045-3055, 2009.
 10. Plank J, Lange A, “Concrete admixtures”, WO2013143705, A1, 2013 March 28.
 11. Nghiên cứu các chất phụ gia cho bê tông, Thông tin Khoa học Công nghệ Vật liệu XD, số 3/2006.
 12. Shuncheng Xiang, Yingli Gao, and Caijun Shi, “Progresses in Synthesis of Polycarboxylate Superplasticizer”, Advances in Civil Engineering; Volume 2020, Article ID 8810443.
 13. Trịnh Đức Công, Nguyễn Văn Khôi, “Nghiên cứu động học của phản ứng trùng hợp acrylamit sử dụng chất khơi mào amoni pesunfat”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 53, 43-50, 2015.
 14. Plank J, Pöllmann K, Zouaoui N, Andres PR, Schaefer C. Synthesis and performance of methacrylic ester based polycarboxylate superplasticizers possessing hydroxy terminated poly (ethylene glycol) side chains. Cem Concr Res 2008;38:1210–6.