##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu sử dụng thạch cao phế thải công nghiệp gốm sứ làm phụ gia sản xuất xi măng pooclăng

Nguyễn Dương Định , Nguyễn Hải Ninh

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá ảnh hưởng của hàm lượng thạch cao phế thải công nghiệp gốm sứ tới một số tính chất của xi măng Pooclăng ở các hàm lượng thạch cao từ 3% đến 8%. Các tính chất của xi măng được khảo sát bao gồm lượng nước tiêu chuẩn, thời gian bắt đầu và kết thúc đông kết, cường độ nén của xi măng ở 1, 3, 7, 28 ngày tuổi và nhiệt thủy hóa của hồ xi măng. Kết quả thí nghiệm cho thấy thạch cao phế thải có thể sử dụng làm phụ gia sản xuất xi măng Pooclăng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 2682:2009. Hàm lượng thạch cao phế thải tối ưu, về cường độ, đưa vào xi măng là 5%.

Tài liệu tham khảo

 1. Taylor, H.F.W. (1997). Cement Chemistry. Second Edition. Thomas Telford Publishing, London.
 2. Soroka, I., Abayneh, M. (1986). Effect of gypsum on properties and internal structure of PC paste.Cement and Concrete Research, Elsevier, 16(4):495–504.
 3. Viện vật liệu xây dựng.Tình hình phát sinh và sử dụng thạch cao phế thải tại Việt Nam. http://vibm.vn/Details/id/932/Tinh-hinh-phat-sinh-va-sudung-thach-cao-phe-thai-tai-Viet-Nam#.YJscbrczbDc, truy cập ngày 1/11/2020.
 4. Ménétrier, D., Jawed, I., Skalny, J. (1980). Effect of gypsum on C3S hydration, Cement and Concrete Research, Elsevier,10(5):697–701.
 5. Mohammed, S., Safiullah, O. (2018). Optimization of the SO3 content of an Algerian Porland cement, Construction and Building Materials, Elsevier, 164: 362-370.
 6. TCVN 9807:2013. Thạch cao dùng để sản xuất xi măng. Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam.
 7. TCVN 6017:2011. Xi măng – Phương pháp xác định thời gian đông kết và độ ổn định thể tích. Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam.
 8. TCVN 6016:2011. Xi măng – Phương pháp thử - Xác định cường độ. Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam.
 9. Schiller, B., Ellerbrock, H.G. (1992) The grinding and properties of cement with several main constituents, Zement-Kalk-Gips, 45(7): 325–334.
 10. TCVN 2682:2009. Xi măng Pooc lăng - Yêu cầu kỹ thuật.Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam.
 11. Kurdowski W. (2014). Cement and Concrete Chemistry. Chapter 4: Cement Hydration, pp 205-277, DOI: 10.1007/978-94-007-7945-7.
 12. Leklou, N., Nguyen, V. H., Mounanga, P. (2017). The effect of the partial cement substitution with fly ash on delayed ettringite formation in heat-cured mortars, KSCE Journal of Civil and Engineering, Springer, 21:1359–1366.