##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu các tính chất của bê tông cốt sợi polypropylene dùng cho công nghệ in 3D

Trần Văn Miền , Đặng Thị Thúy Hằng , Nguyễn Thị Hồng Nhung , Nguyễn Thành Đạt

Tóm tắt

In bê tông 3D là một sự phát triển công nghệ cao trong công nghệ xây dựng. Ưu điểm chính của kỹ thuật này là xây dựng với tốc độ nhanh, không cần ván khuôn. Nguyên vật liệu chế tạo hỗn hợp bê tông in 3D gồm: Xi măng, cát, nước, phụ gia siêu dẻo, phụ gia khoáng hoạt tính gồm silicafume và tro bay. Ngoài ra, còn sử dụng sợi polypropylen (Sợi PP) giúp cải thiện các tính chất của hỗn hợp bê tông, cải thiện đáng kể khả năng liên kết các phần tử trong quá trình đùn, làm cho hỗn hợp bê tông in 3D khi đùn không bị gãy, không bị đứt đoạn. Hỗn hợp bê tông có sử dụng 1% sợi PP; tỷ lệ cát so với chất kết dính bằng 1:1; tỷ lệ nước so với hỗn hợp chất kết dính từ 0,32 đến 0,34 phù hợp để chế tạo bê tông in 3D.

Tài liệu tham khảo

  1. B. Severson (2015), Shanghai-based WinSun 3D Prints 6-Story Apartment Building and an Incredible Home.
  2. M. Moon (2017), A San Francisco startup 3D printed a whole house in 24 hours.
  3. T. T. Le, S. A. Austin, S. Lim, R. A. Buswell, A. G. F. Gibb, and T. Thorpe (2012), Mix design and fresh properties for high-performance printing concrete, Mater. Struct. Constr., vol.45, no.8, pp.1221–1232.
  4. A. Kazemian, X. Yuan, E. Cochran, and B. Khoshnevis (2017), Cementitious materials for construction-scale 3D printing: Laboratory testing of fresh printing mixture, Constr. Build. Mater., vol. 145, pp. 639–647.
  5. J. T. Kuchem (2019), Development of test methods for characterizing extrudability of cement-based materials for use in 3D printing, p. 191.
  6. Memphis (1996), Fly ash, Slag, silica fume, and natural Pozzolans, Des. Control Concr. Mix., no. 54048, pp. 57–72.
  7. Y. Ding, D. Li, Y. Zhang, and C. Azevedo (2017), Experimental investigation on the composite effect of steel rebars and macro fibers on the impact behavior of high performance self-compacting concrete, Constr. Build. Mater., vol. 136, pp. 495–505.