##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Giới hạn hàm lượng Clorua và Sunphat trong cát cho bê tông và khả năng sử dụng cát biển rửa trôi cho bê tông

Nguyễn Phan Duy

Tóm tắt

Bài báo này trình bày tổng quan về giới hạn hàm lượng clorua và sunphat trong cát cho bê tông trong tiêu chuẩn của nước ta và một số nước khác trên thế giới. Kết quả nghiên cứu cho thấy, giới hạn hàm lượng clorua trong cát cho bê tông quy định trong tiêu chuẩn các nước trên thế giới là khác nhau và dao động từ 0,01% đến 0,15%, giới hạn hàm lượng sunphat nhỏ hơn 1%. Để đánh giá khả năng sử dụng cát biển cho bê tông, tác giả tiến hành phân tích thành phần hạt của cát biển cho mẫu cát thu thập trên biển Tp. Tuy Hoà và rửa trôi bằng nước ở nhiệt độ cao và bằng dòng chảy sông. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thành phần hạt của cát biển đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đối với cát cho bê tông, hàm lượng clorua trong cát biển sau khi rửa trôi nhỏ hơn giới hạn cho phép theo TCVN 7570:2006.

Tài liệu tham khảo

 1. VIBM. Sử dụng cát biển - Giải pháp tăng cường sử dụng nguồn cát xây dựng thay thế tại Việt Nam. 2020; Available from: http://vibm.vn/Details/id/2234/Su-dung-cat-bien-Giai-phap-tangcuong-su-dung-nguon-cat-xay-dung-thay-the-tai-Viet-Nam#.X5--nkfiuHs.
 2. Xiao, J., et al., Use of sea-sand and seawater in concrete construction: Current status and future opportunities. Construction and Building Materials, 2017. 155: p. 1101-1111.
 3. BMAPA, Marine aggregate dredging and the coastline: a guidance note, 2013. 2013.
 4. Hashida, M., N. Matsunaga, and T. Komatsu, Present Situation of Sea-Sand Mining in Kyushu Island, Japan and Its Influence on Coastal Environment, in Coastal Engineering 1992. 1993. p. 3331-3342.
 5. Yang, E.-I., S.-T. Yi, and Y.-M. Leem, Effect of oyster shell substituted for fine aggregate on concrete characteristics: Part I. Fundamental properties. Cement and Concrete Research, 2005. 35(11): p. 2175-2182.
 6. Zhu, J., et al., Degradation progress and protection of cement mortars partially immersed in sulfate–chloride solution. Magazine of Concrete Research, 2020, 72(22): p. 1135-1146.
 7. Eguchi, K. and Y. Kato, Effects of chloride ions and hydroxide ions on corrosion of steel bar in hardened cement composites. 2018.
 8. IBST, TCVN 7570:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật. 2006: Việt Nam. p. 6.
 9. Bộ NN&PTNT, 14 TCN 68 - 2001, Cát dùng cho bê tông thủy công - Yêu cầu kỹ thuật. 2001: Việt Nam. p. 6.
 10. GOST 8736:2014, Sand for construction works - Specifications. 2014: Russia. p. 16.
 11. BS 882-1992, Specification for aggregates from natural sources for concrete. 1992: England. p. 14.
 12. EN, B., 12620: 2002+ A1: 2008. Aggregates for concrete, in British Standard Institute. 2002. p. 60,
 13. JGJ, JGJ 52-2006, in Standard for technical requirements and test method of sand and crushed stone (or gravel) for ordinary concrete. 2006: China.
 14. JGJ 206-2010, Technical code for application of sea sand concrete. 2010: China.
 15. Liu, W., et al., Discussion and experiments on the limits of chloride, sulphate and shell content in marine fine aggregates for concrete. Construction and Building Materials, 2018. 159: p. 725-733.
 16. Bộ KH&CN, TCVN 7572-4 : 2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước. 2006: Việt Nam. p. 5.
 17. Bộ KH&CN, TCVN 7572-2:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định thành phần hạt. 2006: Việt Nam.
 18. Bộ KH&CN, TCVN 7572-15:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 15: Xác định hàm lượng clorua. 2006: Việt Nam.
 19. Sampath, B. and G. Mohankuma, Preliminary Study on the Development of Concrete with Sea Sandas Fine Aggregate. Indian Journal of Science and Technology, 2016. 9.