Quay trở lại Chi tiết Bài báo Giới hạn hàm lượng Clorua và Sunphat trong cát cho bê tông và khả năng sử dụng cát biển rửa trôi cho bê tông Tải xuống Tải xuống PDF