##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu chế tạo gạch bê tông tự chèn cho công trình bảo vệ bờ sử dụng phế thải tro-xỉ lò đốt rác

Huỳnh Trọng Phước , Nguyễn Trường Long , Lâm Trí Khang , Lê Thành Phiêu , Lê Văn Quang

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích đánh giá khả năng tái sử dụng nguồn phế thải tro bay và xỉ đáy lò đốt chất thải rắn sinh hoạt tại địa phương vào chế tạo gạch bê tông tự chèn. Trong nghiên cứu này, xỉ đáy được sử dụng để thay thế cát nghiền trong cấp phối gạch ở các tỷ lệ 0%, 20%, 40%, 60%, 80% và 100% (theo thể tích). Đồng thời, ảnh hưởng của các hàm lượng xỉ đáy khác nhau đến các tính chất kỹ thuật của gạch bê tông tự chèn như cường độ chịu nén, cường độ chịu uốn, độ hút nước và độ mài mòn bề mặt cũng được đánh giá theo chỉ dẫn của các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. Kết quả thí nghiệm khẳng định nguồn tro-xỉ sử dụng trong nghiên cứu này không phải là phế thải nguy hại. Việc sử dụng xỉ đáy thay thế cát nghiền làm giảm cường độ chịu nén và chịu uốn của gạch trong khi độ hút nước và độ mài mòn bề mặt của gạch tăng lên khi tăng tỉ lệ thay thế cát nghiền bằng xỉ đáy. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các mẫu gạch có độ hút nước cao thì cường độ chịu nén thấp và khả năng kháng mài mòn bề mặt cũng thấp tương ứng. Nhìn chung, các mẫu gạch bê tông tự chèn được chế tạo trong nghiên cứu này có các tính chất kỹ thuật thỏa mãn yêu cầu của TCVN 6476:1999.

Tài liệu tham khảo

 1. . Joseph A. M., Snellings R., den Heede P. V., Matthys S., Belie N. D. (2018), The use of municipal solid waste incineration ash in various building materials: A Belgian point of view, Materials 11(1), pp. 141.
 2. . European Environment Agency (2013), Managing municipal solid waste – A review of achievements in 32 European countries, European Environment Agency: Copenhagen, Denmark.
 3. . Lapa N., Barbosa R., Morais J., Mendes B., Méhu J., Oliveira J. F. S. (2002), Ecotoxicological assessment of leachates from MSWI bottom ashes, Waste Management 22, pp. 583-593.
 4. . Svensson M., Berg M., Ifwer K., Sjöblom R., Ecke H. (2007), The effect of isosaccharinic acid (ISA) on the mobilization of metals in municipal solid waste incineration (MSWI) dry scrubber residue, Journal of Hazardous Materials 144, pp. 477-484.
 5. . Chen C. H., Chiou I. J. (2007), Distribution of chloride ion in MSWI bottom ash and de-chlorination performance, Journal of Hazardous Materials 148, pp. 346-352.
 6. . Báo cáo Môi trường Quốc gia (2017), Chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội, Việt Nam.
 7. . Ngô Trà Mai, Bùi Quốc Lập (2015), Nghiên cứu thành phần và đề xuất cách thức sử dụng tro xỉ từ lò đốt rác sinh hoạt phát điện, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, số 48, tr. 50-56.
 8. . Nguyen H. M., Huynh T. P., Le T. P., Ngo V. A., Chau M. K., Le N. (2021), Recycling of waste incineration bottom ash in the production of interlocking concrete bricks, Journal of Science and Technology in Civil Engineering NUCE, 15(2), (accepted manuscript).
 9. . Birgisdottir H., Bhander G., Hauschild M. Z., Christensen T. H (2007), Life cycle assessment of disposal of residues from municipal solid waste incineration: Recycling of bottom ash in road construction or landfilling in Denmark evaluates in the ROAD-RES model, Waste Management 27(8), pp. 75-84.
 10. . Forteza R., Far M., Segui C., Cerda V. (2004). Characterization of bottom ash in municipal solid waste incinerators for its use in road base. Waste Management 24(9), pp. 899-909.
 11. . Eymael M. M. T., Wijs W. D., Mahadew D. (1994). The use of MSWI bottom ash in asphalt concrete. Studies in Environment Science 60, pp. 854-862.
 12. . Garcia-Lodeiro I., Carcelen-Taboada V., Fernández-Jiménez A., Palomo A. (2016) Manufacture of hybrid cements with fly ash and bottom ash from a municipal solid waste incinerator, Construction and Building Materials 105, pp. 218-226.
 13. . Krammart P., Tangtermsirikul S. (2004), Properties of cement made by partially replacing cement raw materials with municipal solid waste ashes and calcium carbide waste, Construction and Building Materials 18(8), pp. 579-583.
 14. . Lin C. L., Weng M. C., Chang C. H. (2012), Effect of incinerator bottom-ash composition on the mechanical behavior of backfill material, Journal of Environmental Management 113, pp. 377-382.
 15. . Müller U., Rübner K. (2006), The microstructure of concrete made with municipal waste incinerator bottom ash as an aggregate component, Cement and Concrete Research 36(8), pp. 1434-1443.
 16. . Qiao X. C., Ng B. R., Tyrer M., Poon C. S., Cheeseman C. R. (2008), Production of lightweight concrete using incinerator bottom ash, Construction and Building Materials 22(4), pp. 473-480.
 17. . Saikia N., Mertens G., van Balen K., Elsen J., van Gerven T., Vandecasteele C. (2015), Pre-treatment of municipal solid waste incineration (MSWI) bottom ash for utilisation in cement mortar, Construction and Building Materials 96, pp. 76–85.
 18. . Ha Q. H. (2007), The channel change of Dong Nai river by sand exploitation, Vietnam Journal of Earth Sciences 29(3), pp. 261-266.
 19. . Nguyễn Ngọc Quỳnh, Đặng Hoàng Thanh (2017), Vấn đề dự báo diễn biến lòng dẫn sông Hồng khi xét đến khai thác cát trên lòng sông, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi, số 39, tr. 1-9.
 20. . Nguyễn Biên Cương (2013), Nghiên cứu ứng dụng gạch bê tông tính năng cao tự chèn HPC-CBP trong xây dựng hạ tầng giao thông, Kỷ yếu Hội thảo khoa học của Câu lạc bộ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 43, tr. 119-130.
 21. . Quyết định 567/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định về việc phê duyệt chương trình phát triển vật liệu không nung đến năm 2020, ngày 28 tháng 04 năm 2010, Hà Nội, Việt Nam.
 22. . Thông tư 13/TT-BXD của Bộ Xây dựng, Thông tư quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng, ngày 08 tháng 12 năm 2017, Hà Nội, Việt Nam.
 23. . Khan S. S., Deshmukh, A. S. (2015), Mortarless masonry with interlocking blocks, International Journal of Research in Engineering, Science and Technologies 1(8), pp. 314-319.
 24. . Holmes N., O'Malley H., Cribbin P., Mullen H., Keane G. (2016), Performance of masonry blocks containing different proportions of incinerator bottom ash, Sustainable Materials and Technologies 8, pp. 14-19.
 25. . Ali M., Briet R., Chouw N. (2013), Dynamic response of mortar-free interlocking structures, Construction and Building Materials 42, pp. 168-189.
 26. . Santhosh J., Talluri R. (2015), Manufacture of interlocking concrete paving blocks with fly ash and glass powder, International Journal of Civil Engineering and Technology 6(4), pp. 55-64.
 27. . Abdulmatin A., Tangchirapat W., Jaturapitakkul C. (2019), Environmentally friendly interlocking concrete paving block containing new cementing material and recycled concrete aggregate, European Journal of Environmental and Civil Engineering 23(12), pp. 1467-1484.
 28. . QCVN 07:2009/BTNMT (2009), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại, Hà Nội, Việt Nam.
 29. . Chen Y. Y., Bui L. A. T., Hwang C. L. (2013), Effect of paste amount on the properties of self-consolidating concrete containing fly ash and slag, Construction and Building Materials 47, pp. 340-346.
 30. . Sathish P., Neeladharan C., Ilakkiya K., Jeevitha N., Mageshwari R., Nivetha P. (2018), Behaviour of light weight foam concrete block by using ggbs and foaming agent, International Journal of Advanced Research Trends in Engineering and Technology 5(5), pp. 109-111.
 31. . TCVN 6476:1999 (1999), Gạch bê tông tự chèn, Hà Nội, Việt Nam.
 32. . TCVN 6355-3:2009 (2009), Gạch xây – Phương pháp thử – Phần 3: Xác định cường độ uốn, Hà Nội, Việt Nam.
 33. . TCVN 7744:2013 (2013), Gạch terazo, Hà Nội, Việt Nam.
 34. . TCVN 6065:1995 (1995), Gạch xi măng lát nền, Hà Nội, Việt Nam.
 35. . Pera J., Coutaz L., Ambroise J., Chababbet M. (1997), Use of incinerator bottom ash in concrete, Cement and Concrete Research 27(1), pp. l-5.
 36. . Cheng A. (2012), Effect of incinerator bottom ash properties on mechanical and pore size of blended cement mortars, Materials and Design 36, pp. 859-864.
 37. . Li X. G., Lv Y., Ma B. Q., Chen Q. B., Yin X. B., Jian S. W. (2012), Utilization of municipal solid waste incineration bottom ash in blended cement, Journal of Cleaner Production 32, pp. 96-100.
 38. . Shen P., Zheng H., Xuan D., Lu J. X., Poon C. S. (2020), Feasible use of municipal solid waste bottom ash in ultra-high performance concrete, Cement and Concrete Composites 114, pp. 103814.
 39. . Ghafoori N., Sukandar B. M. (1995), Abrasion resistance of concrete block pavers, ACI Materials Journal 92(1), pp. 25-36.
 40. . Basheer L., Kropp J., Cleland D. J. (2001), Assessment of the durability of concrete from its permeation properties: A review, Construction and Building Materials 15, pp. 93-103.
 41. . Liu J., Xing F., Dong B., Ma H., Pan D. (2014), Study on water sorptivity of the surface layer of concrete, Materials and Structures 47, pp. 1941- 1951.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả