##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu sự phân bố ứng suất trong nền đất yếu được gia cố bằng trụ đất xi măng kết hợp với vải địa kỹ thuật dưới công trình đắp cao ở Tiền Giang

Nguyễn Ngọc Thắng

Tóm tắt

Phương pháp gia cố đất, phương pháp trộn sâu, thường được sử dụng để gia cố nền đất yếu trong đất phù sa ở đồng bằng, ví dụ như đất ở Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). Trong nghiên cứu này, phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH) bằng phần mềm PLAXIS được dùng để phân tích sự phân bố ứng suất lên trụ và đất nền của hệ trụ đất xi măng kết hợp với vải địa kỹ thuật trong gia cố nền đất yếu dưới công trình đắp cao ở tỉnh Tiền Giang. Bằng phương pháp này, các ứng xử của cột đất trộn xi măng trong xử lý nền đất yếu được chỉ rỏ bằng sự phân bố ứng suất và độ lún của cột đất xi măng và các lớp đất yếu. Đồng thời, quá trình lún của công tác xây dựng nền đường được quan sát. Sự phân bố ứng suất trong cột đất xi măng và độ lún cũng được rút ra từ sự phân tích của phương pháp PTHH.

Tài liệu tham khảo

  1. Bộ GTVT, Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu, 22TCN262 – 2000, Hà Nội.
  2. Bộ Khoa học và Công nghệ (2012), Đất xây dựng – Phương pháp xác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng, TCVN 9354 – 2012, Hà Nội.
  3. Bộ Khoa học và Công nghệ (2012), Gia cố nền đất yếu – Phương pháp trụ đất xi măng, TCVN9403-2012, Hà Nội.
  4. Coastal Development Institute of Technology (CDIT) (2002), The Deep Mixing Method, Principle, Design and Construction, Japan.
  5. Dolrerdee Hormdee1, and Piyoros Jirawattana, “Bearing capacity and compressibility on improved loess by compaction and cement admixture”, International Journal of GEOMATE, Vol.19, Issue 73, pp. 134–140, 2020.
  6. EuroSoilStab, Development design and construction methods to stabilize soft organics soils, Design Guide Soft Soil Stabilization, CT 97-0351, Project No. BE 96-3177.
  7. Hồ sơ báo cáo địa chất công trình tại huyện Châu Thành – tỉnh Tiền Giang, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Phú TG, 2018.
  8. Lareal Nguyễn Thành Long, Lê Bá Lương, Nguyễn Quang Chiêu, Vũ Đức Lục (1994), Công trình trên đất yếu trong điều kiện Việt Nam, Trường Đại học Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh.