##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Ứng dụng phương pháp giải liên tiếp các bài toán thuận trong nhận dạng độ cứng ngàm đàn hồi bằng các tham số dao động riêng của kết cấu

Nguyễn Xuân Bàng

Tóm tắt

Trong bài báo trình bày phương pháp giải bài toán nhận dạng độ cứng ngàm đàn hồi của hệ kết cấu thanh - cọc. Mô hình tính của bài toán là hệ kết cấu thanh - cọc dưới dạng khung không gian, biến dạng đàn hồi tuyến tính, thay liên kết cọc - nền bằng ngàm đàn hồi. Bài toán đặt ra được giải theo phương pháp giải liên tiếp các bài toán thuận dựa trên cơ sở cực tiểu hóa độ lệch quân phương - là tổng bình phương sai số giữa các tần số dao động riêng đo đạc và tần số dao động riêng tính toán - kết hợp với phương pháp phần tử hữu hạn.

Tài liệu tham khảo

  1. Venkataramana.K, Yamada.Y, 1989, Dynamic soil -structure interaction effects of the random response of offshore platforms, Proc. 8th Int. Conf. Offshore Mech. and Arctic Eng., ASME, pp.565-572.
  2. Bathe K.J. and Wilson E.L., 1996, Finite element method, Prentice-Hall International, Inc.
  3. Americain Petroleum Institute (2003), Recommended Practice for Planning, Designing and Constructing Fixed Offshore Platforms - Working Stress Design (Washington: API Publishcations)..
  4. Bùi Đức Chính (2003), Áp dụng bệnh học công trình và tin học trong đánh giá kết cấu nhịp đơn giản cầu BTCT thường trên đường ô tô, Viện KH&CN GTVT, Hà Nội.
  5. Nguyễn Xuân Bàng (2013), Nhận dạng liên kết trên bề mặt tiếp xúc giữa móng cọc và nền đàn hồi, Luận án tiến sĩ kỹ thuật, Học viện KTQS.