Quay trở lại Chi tiết Bài báo Ứng dụng phương pháp giải liên tiếp các bài toán thuận trong nhận dạng độ cứng ngàm đàn hồi bằng các tham số dao động riêng của kết cấu Tải xuống Tải xuống PDF