##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu thực nghiệm xác định chiều sâu xuyên của đạn vào bê tông

Ngô Ngọc Thuỷ , Vũ Đình Lợi , Trịnh Minh Hoàng

Tóm tắt
Việc nghiên cứu, so sánh bài toán xuyên dưới các góc nhìn và phương pháp khác nhau giúp giải quyết bài toán một cách toàn diện và tổng quan hơn, đồng thời tìm ra những hướng đi mới trong việc nghiên cứu và làm rõ các vấn đề còn tồn tại của từng phương pháp hay công thức. Trên cơ sở đó, bài báo trình bày kết quả thử nghiệm bắn đạn 7,62 mm K56 trên súng Tiểu liên AK vào các tấm Bê tông M300 có kích thước 600x600x100 mm, so sánh kết quả xác định chiều sâu xuyên bằng thực nghiệm với một số công thức thực nghiệm hiện hành và rút ra một số nhận xét choviệc sử dụng một số công thức thực nghiệm xác định chiều sâu xuyên hiện hành.
Tài liệu tham khảo

  1. Đặng Văn Đích, Vũ Đình Lợi (1995), Giáo trình công sự tập 1, Học viện KTQS, Hà Nội,
  2. Nguyễn Trí Tá, Đặng Văn Đích, Vũ Đình Lợi (2008), Giáo trình công sự tập 1, Học viện KTQS, Hà Nội,
  3. Qin Fang, Hao Wu (2017), Concrete Structures Under Projectile Impact, Science Press, Beijing and Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2017, DOI 10.1007/978-981-10-3620-0