##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Một số vấn đề trong công tác đấu thầu xây lắp các công trình thủy lợi huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Đỗ Thị Mỹ Dung , Lâm Thanh Quang Khải , Nguyễn Võ Minh Phương

Tóm tắt

Đấu thầu xây dựng công trình thủy lợi là một phần trong hoạt động đấu thầu xây dựng cơ bản đã và đang trở thành một hoạt động phố biến và được toàn xã hội quan tâm vì đây là biểu hiện của hình thức chuyển đổi mạnh mẽ từ cơ chế bao cấp “xin”, “cho” sang cơ chế thị trường, cạnh tranh, công bằng, bình đẳng trong đầu tư xây dựng cơ bản. Cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước, công tác đấu thầu trong xây dựng cơ bản cũng dần được hoàn thiện và được thể chế hóa trong hệ thống luật và phân cấp quản lý của nhà nước. Sự ra đời của các Luật đấu thầu cùng hệ thống các quy định về đấu thầu là những bước tiến lớn nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập của công tác đấu thầu xây dựng, nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ của công tác đấu thầu trong nền kinh tế hiện nay. Hệ thống các quy định ngày càng hoàn thiện phục vụ công tác đấu thầu ngày càng mang tính cạnh tranh, minh bạch. Bài báo này nhóm tác giả trình bày “Một số vấn đề trong công tác đấu thầu xây lắp các công trình thuỷ lợi tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp”.

Tài liệu tham khảo

 1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2015. Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015. Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn.
 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2015. Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015. Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp.
 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2015. Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015. Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.
 4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2015. Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015. Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.
 5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2015. Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015. Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu.
 6. Bộ Xây dựng, 2016. Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
 7. Bộ Xây dựng, 2016. Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
 8. Chính phủ, 2014. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;
 9. Chính phủ, 2021. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 Quy
 10. định chi tiết một sộ nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
 11. Chính phủ, 2021. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
 12. Chính phủ, 2015. Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng.
 13. Chính phủ, 2021. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; (thay thế nghị định 45/2015/NĐ-CP).
 14. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, 2014. Luật xây dựng 50/2014/QH13
 15. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, 2013. Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.
 16. Ủy ban nhân dân huyện tam nông, 2015-2019. Báo cáo công tác đấu thầu hàng năm.