##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Công nghệ nâng cao chất lượng tấm lợp amiăng xi măng bằng cách sử dụng phụ gia phức hợp từ nguồn thải công nghiệp thay thế xi măng

Lưu Thị Hồng , Nikolay Muzichenko , Roman Kotelenko

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu tấm amiăng xi măng được sản xuất với lượng xi măng được giảm 20 đến 50%  và được thay thế bằng phụ gia phức hợp với quy mô phòng thí nghiệm và tại cơ sở sản xuất. Kết quả các thông số vật lý và kỹ thuật của sản phẩm thử nghiệm được so sánh với sản phẩm thông thường hiện có được sản xuất tại Việt Nam và Nga. Mục đích của nghiên cứu là kiểm tra lý thuyết về khả năng thay thế xi măng trong tấm amiăng xi măng bằng phụ gia phức hợp mà không làm giảm chất lượng của sản phẩm. Trong điều kiện phòng thí nghiệm, các mẫu được sản xuất với tỷ lệ phụ gia phức hợp thay thế xi măng là 20% và 50% sau đó được kiểm định tại phòng thí nghiệm Viện Vật liệu xây dựng (VIBM).  Với kết quả thí nghiệm khả quan, sản phẩm được thử nghiệm công nghiệp tại nhà máy ở Việt Nam. Trong điều kiện sản xuất liên tục và không thay đổi các thông số kỹ thuật, phụ gia phức hợp được thay thế xi măng cho đến khi đạt tỷ lệ 20% và được lấy 5 mẫu tại 5 thời điểm khác nhau. Các chỉ tiêu cơ lý của tất cả mẫu tấm amiăng xi măng với hàm lượng phụ gia phức hợp khác nhau đều lớn hơn chỉ tiêu của tấm amiăng xi măng thông thường đối chứng. Cường độ mẫu có  phụ gia phức hợp thay thế lớn hơn so với cường độ của mẫu đối chứng là từ 8,5% đến 41,3% ở tuổi 8 ngày dưỡng hộ và từ 3,4% đến 31,4% ở tuổi 14 ngày dưỡng hộ. Khối lượng riêng của mẫu có hỗn hợp phụ gia cũng cao hơn so với mẫu đối chứng. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng tiếp tục giảm lượng xi măng mà không làm giảm chất lượng sản phẩm, không tăng lượng sợi amiăng và giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất.

Tài liệu tham khảo

  1. Nguyễn Văn Huynh và các công tác viên: "Nghiên cứu thay thế sợi amiang bằng các sợ khác trong tấm lợp xi măng amiang", Viện Vật Liệu Xây dựng , 2019.
  2. TCVN 4435: 2000 "Tấm sóng amiăng xi măng - Phương pháp thử". Hanoi, 2000
  3. "Asbestos and other natural mineral fibers" Joint publication of the UN Environment Program. Geneva, 1991
  4. GOST 8747-88 "Asbestos-cement sheet products". Test methods. Moscow, 1988
  5. https://www.eastrussia.ru/material/v-chisle-liderov-rossiya-pokazalauverennyy-rost-eksporta-stroitelnykh-materialov/
  6. Toolkit, Veliky Novgorod: “Solutions. Calculation of compositions. Dilution, mixing. Concentration of solutions. Calculation of the composition and characteristics of solid materials ", 2006
  7. Report of Roofing Association of September 2020

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả