##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Tương quan giữa cường độ chịu uốn và cường độ chịu nén của trụ xi măng đất theo hàm lượng xi măng và tỷ lệ nước/xi măng đối với đất bùn pha cát

Đoàn Văn Đẹt

Tóm tắt

Bài báo nghiên cứu tương quan giữa cường độ chịu uốn và cường độ chịu nén của hỗn hợp xi măng đất đối với loại đất bùn pha cát. Sự tương quan đó không những phụ thuộc vào hàm lượng xi măng mà còn phụ thuộc vào tỷ lệ nước/xi măng. Nghiên cứu được tiến hành thông qua thí nghiệm cường độ chịu uốn trên mẫu có kích thước 4cm×4cm×16cm và cường độ chịu nén trên mẫu lập phương có kích thước 7,07cm×7,07cm×7,07cm. Quá trình chế bị mẫu được thực hiện trong phòng theo phương pháp trộn ướt khi thay đổi hàm lượng xi măng lần lượt là 5%, 10%, 15% và 20%. Ứng với mỗi hàm lượng xi măng, tỷ lệ nước/xi măng sẽ được thay đổi các giá trị lần lượt là 0; 0,5; 1,0; và 1,5. Kết quả cho thấy, tùy theo hàm lượng xi măng và tỷ lệ nước/xi măng mà tỷ số giữa cường độ chịu uốn và cường độ chịu nén có giá trị từ 0,33 đến 0,69. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy rằng hàm lượng xi măng và tỷ lệ nước/xi măng hợp lý tương ứng là 15% và ≤ 0,5. Với hàm lượng xi măng, tỷ lệ nước/xi măng tối ưu này thì tỷ số giữa cường độ chịu uốn và cường độ chịu nén có giá trị từ 0,46 đến 0,6.

Tài liệu tham khảo

  1. Masaki Kitazume, Massaki Terashi, The Deep Mixing Method, CRC Press/Balkema, 2013.
  2. Masaki Kitazume, Kenji Maruyama, Internal stability of group column type deep mixing improved ground under embankment loading, Japanese Geotechnical Society, Vol.47, No3, pp 437 – 455.
  3. Đổ Hữu Đạo, Nghiên cứu sự làm việc của cọc đơn và nhóm cọc đất xi măng cho công trình nhà cao tầng, Luận án tiến sĩ, 2015.
  4. Đoàn Văn Đẹt, Đinh Hoài Luân, Võ Bá Huy, Tương quan giữa cường độ chịu uốn và cường độ chịu nén của trụ xi măng đất theo hàm lượng xi măng và tỷ lệ nước/xi măng đối với đất bùn sét, Tạp chí Xây dựng số 59, trang 69-75, tháng 8/2020.
  5. Đoàn Văn Đẹt, Đinh Hoài Luân, Võ Bá Huy, Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng xi măng và tỷ lệ nước/xi măng đến cường độ chịu uốn của trụ đất xi măng, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, năm học 2019 - 2020.
  6. Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9403:2012, Gia cố đất yếu – Phương pháp trụ đất xi măng, 2012.
  7. Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6016, Xi măng – Phương pháp thử –Xác định cường độ, 2011.