##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của công tác bóc khối lượng

Nguyễn Hoài Nghĩa , Phạm Văn Bảo , Phùng Hoàng Việt Quang

Tóm tắt

Việc tính toán khối lượng công trình liên quan chặt chẽ đến chất lượng của công tác quản lý chi phí nói riêng và công tác quản lý dự án công trình xây dựng nói chung. Tuy đóng vai trò quan trọng và nhận được sự quan tâm của các nhà quản lý dự án, công tác bóc tách khối lượng tồn tại nhiều vấn đề ảnh hưởng đến tính chính xác của kết quả đo bóc. Nghiên cứu hướng đến việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của công tác bóc khối lượng trong môi trường xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu được tiến hành với các đối tượng đến từ các đơn vị chủ đầu tư, tư vấn quản lý dự án, tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công của các loại hình dự án khác nhau. Dữ liệu thu về 72 bảng khảo sát hợp lệ và tiến hành xếp hạng các nhân tố theo chỉ số mức độ quan trọng (RII). Kết quả cho thấy bốn nhân tố có vai trò quyết định độ chính xác của công tác bóc khối lượng bao gồm: 1) Kinh nghiệm đối với công trình tương tự, 2) Kinh nghiệm người bóc khối lượng/ lập dự toán, 3) Sự phức tạp của dự án, và 4) Quy mô và phạm vi xây dựng. Kết quả nghiên cứu mang tính tham khảo giúp các đơn vị tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng có góc nhìn tổng quát về các yểu tố gây ảnh hưởng đến độ chính xác của công tác đo bóc khối lượng tại Việt Nam hiện nay.

Tài liệu tham khảo

 1. Ngoc, T.M., Lan, L.T., và Chi, L.K. (2018). "Kinh nghiệm đo bóc khối lượng xây dựng của một số nước và bài học cho Việt Nam". Tạp chí Giao thông vận tải. URL: http://www.tapchigiaothong.vn/kinh-nghiem-do-bockhoi-luong-xay-dung-cua-mot-so-nuoc-va-bai-hoc-cho-viet-namd60979.html
 2. Andrew, D. & Will, H. (2000). "The influence of project complexity on estimating accuracy". In 16th Annual ARCOM Conference, 6-8 September 2000, Glasgow Caledonian University. Association of Researchers in Construction Management, Vol. 2, pp. 623-634.
 3. Salman, A. (2011). "Building Information Modeling (BIM): Trends, Benefits, Risks, and Challenges for the AEC Industry". Leadership and Management in Engineering, Vol.11(3), pp. 241-252. URL: https://ascelibrary.org/doi/10.1061/%28ASCE%29LM.1943-5630.0000127
 4. Aibinu, A. A., & Pasco, T. (2008). "The accuracy of pre‐tender building cost estimates in Australia". Construction Management and Economics, Vol. 26(12), pp. 1257-1269. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01446190802527514?journalCode=rcme20
 5. Mohd, A. A. Zulkiflee, A. & Suraya, I. (2012). "The accuracy of preliminary cost estimates in Public Works Department (PWD) of Peninsular Malaysia". International Journal of Project Management, Vol. 31(7), pp. 994-1005. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263786312001640
 6. Adnan, E. & Sherif, M. & Munther, A. (2013). "Factors Affecting the Accuracy of Pre-Tender Cost Estimates in the Gaza Strip". Journal of Financial Management of Property and Construction. Vol. 10(2), pp. 115-125. URL: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/13664380580001069/full/html?skipTracking=true
 7. Cuong, P.P. và Trang, T.T. (2018). "Nghiên cứu những tồn tại và đề xuất giải pháp nhằm khắc phục những sai sót trong việc đo bóc khối lượng công tác xây dựng". Tạp chí Giao thông vận tải. URL: http://www.tapchigiaothong.vn/nghien-cuu-nhung-ton-tai-va-de-xuatgiai-phap-nham-khac-phuc-nhung-sai-sot-trong-viec-do-boc-khoiluong-cong-tac-xay-dung-d58019.html
 8. Sĩ, H.V.V., Duc, H.N., và Thanh, N.T. (2018). Nâng cao hiệu quả của công tác đo bóc khối lượng công trình xây dựng với mô hình thông tin xây dựng (BIM). Tạp chí khoa học & công nghệ, Đại học Duy Tân. Vol. 01(26), pp. 101-107. URL: https://www.researchgate.net/publication/322756048_Nang_cao_hieu_qua_cua_cong_tac_do_boc_khoi_luong_cong_trinh_xay_dung_voi_mo_hinh_thong_tin_xay_dung_BIM
 9. Quang, P.H.V. (2018). Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến độ chính xác của công tác bóc khối lượng. Luận văn tốt nghiệp, Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh.
 10. Trost, S. M. & Oberlender, G. D. (2003). “Predicting Accuracy of Early Cost Estimates Using Factor Analysis and Multivariate Regression”. Journal of Construction Engineering & Management, Vol. 129(2), pp. 198-204. URL: https://ascelibrary.org/doi/10.1061/%28ASCE%290733-9364%282003%29129%3A2%28198%29
 11. Skitmore, R. M. & Picken, D. (2000). “The accuracy of pre-tender building price forecasts: an analysis of USA data”. Australian Institute of Quantity Surveyors Refereed Journal, Vol. 4(1), pp. 33-39.