[1]
Miền, T.V. , Phước, N.H. , Thái, N.T. và Dũng, N.T. 2021. Ảnh hưởng của độ dẻo hỗn hợp bê tông đến khả năng in 3D. Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng. 04 (tháng 11 2021), Trang 21 – Trang 25. DOI:https://doi.org/10.54772/jomc.04.2021.149.