[1]
Trình, N. Đăng ., Thắng, P. Đức . và Trâm, P.Q. 2021. Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí xây dựng nhà xưởng trong giai đoạn đấu thầu. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng. 04 (tháng 11 2021), Trang 113 – Trang 117. DOI:https://doi.org/10.54772/jomc.04.2021.162.