[1]
Loan, H.T.K. 2021. Các giải pháp áp dụng trong công trình công nghiệp xanh tại Nam Bộ. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng. 04 (tháng 11 2021), Trang 142 – Trang 146. DOI:https://doi.org/10.54772/jomc.04.2021.166.