[1]
Vũ, H.C. và Sơn, P.N. 2021. Phân tích hiệu quả của móng bè – cọc. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng. 04 (tháng 11 2021), Trang 147 – Trang 150. DOI:https://doi.org/10.54772/jomc.04.2021.167.