[1]
Tuyên, V.H. và Anh, Đỗ V. 2021. Khai thác yếu tố hình học không gian trong kiến trúc công trình. Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng. 04 (tháng 11 2021), Trang 156 – Trang 161. DOI:https://doi.org/10.54772/jomc.04.2021.169.