[1]
Phấn, T.V. 2022. Hiệu quả gia cố nền đất yếu bằng phương pháp đầm nén động. Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng. 11, 05 (tháng 2 2022), Trang 135 – Trang 138. DOI:https://doi.org/10.54772/jomc.05.2021.241.