[1]
Lăng, V.H. 2022. Đánh giá một số đặc trưng cơ bản nút giao thông vòng quanh đảo trên các tuyến trục chính ở thành phố Đà Nẵng. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng. 11, 05 (tháng 2 2022), Trang 151 – Trang 155. DOI:https://doi.org/10.54772/jomc.05.2021.244.