[1]
Đan, N.T.T. 2022. Ứng dụng BIM trong đào tạo kiến trúc tại trường Đại học Xây dựng Miền Tây. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng. 11, 05 (tháng 2 2022), Trang 179 – Trang 183. DOI:https://doi.org/10.54772/jomc.05.2021.249.