[1]
Miền, T.V. , Hằng, Đặng T.T. , Nhung, N.T.H. và Đạt, N.T. 2021. Nghiên cứu các tính chất của bê tông cốt sợi polypropylene dùng cho công nghệ in 3D. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng. 3 (tháng 6 2021), Trang 14 – Trang 19.