[1]
Thế, N.H. 2021. Mô hình động lực học của hệ thu thập năng lượng sử dụng dầm có hai vị trí cân bằng. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng. 3 (tháng 6 2021), Trang 52 – Trang 55.