(1)
Miền, T. V. .; Phước, N. H. .; Thái, N. T. .; Dũng, N. T. Ảnh hưởng của độ dẻo hỗn hợp Bê tông đến Khả năng in 3D. JOMC 2021, Trang 21 - Trang 25.