(1)
Nhẫn, M. B.; Phong, L. T. . Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ Khó khăn vướng mắc Trong công tác quản Lý Chi Phí đầu Tư xây dựng. JOMC 2021, Trang 98 - Trang 106.