(1)
Trình, N. Đăng .; Thắng, P. Đức .; Trâm, P. Q. . Các nhân tố ảnh hưởng đến Chi Phí xây dựng Nhà xưởng Trong Giai đoạn đấu thầu. JOMC 2021, Trang 113 - Trang 117.