(1)
Loan, H. T. K. Các giải pháp áp dụng Trong công trình công nghiệp Xanh tại Nam Bộ. JOMC 2021, Trang 142 - Trang 146.