(1)
Vũ, H. C.; Sơn, P. N. . Phân tích hiệu Quả của móng Bè – cọc. JOMC 2021, Trang 147 - Trang 150.