(1)
Tuyên, V. H. .; Anh, Đỗ V. . Khai thác yếu tố hình học không Gian Trong kiến Trúc công trình. JOMC 2021, Trang 156 - Trang 161.