(1)
Quân, L. H. .; Ngọc, T. B.; Uy, P. V. .; Hồng, T. T. Nghiên cứu dập tắt Dao động của vật nâng Và móc Treo Trong Mô hình Xe Con cần trục ở dạng Con lắc Hai bậc tự Do bằng phương pháp điều khiển tạo hình dạng tín hiệu đầu vào. JOMC 2021, 11, Trang 127 - Trang 143.