(1)
Huy, V. B. .; Đẹt, Đoàn V. .; Học, C. V. . Sử dụng FRP để phục hồi Khả năng chịu tải của sàn Bê tông cốt thép bị cháy. JOMC 2022, 11, Trang 86 - Trang 91.