(1)
Phấn, T. V. . Hiệu Quả Gia cố nền đất yếu bằng phương pháp đầm nén động. JOMC 2022, 11, Trang 135 - Trang 138.