(1)
Miền, T. V. .; Hằng, Đặng T. T. .; Nhung, N. T. H. .; Đạt, N. T. Nghiên cứu các tính chất của Bê tông cốt sợi Polypropylene dùng Cho công nghệ in 3D. JOMC 2021, Trang 14 - Trang 19.