(1)
Thắng, N. N. . Nghiên cứu sự phân bố ứng suất Trong nền đất yếu được Gia cố bằng trụ đất Xi măng kết hợp với vải địa kỹ thuật dưới công trình đắp Cao ở Tiền Giang. JOMC 2021, Trang 41 - Trang 46.