(1)
Thuỷ, N. N. .; Lợi, V. Đình; Hoàng, T. M. Nghiên cứu thực nghiệm xác định chiều sâu Xuyên của đạn vào Bê tông. JOMC 2021, Trang 62 - Trang 66.