Miền, T. V. ., Phước, N. H. ., Thái, N. T. ., & Dũng, N. T. (2021). Ảnh hưởng của độ dẻo hỗn hợp bê tông đến khả năng in 3D. Tạp Chí Vật liệu Và Xây dựng - Bộ Xây dựng, (04), Trang 21 – Trang 25. https://doi.org/10.54772/jomc.04.2021.149