Trình, N. Đăng ., Thắng, P. Đức ., & Trâm, P. Q. . (2021). Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí xây dựng nhà xưởng trong giai đoạn đấu thầu. Tạp Chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, (04), Trang 113 – Trang 117. https://doi.org/10.54772/jomc.04.2021.162